Regulamin

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze
Piłki Siatkowej AZS UWM S.A z siedzibą w Olsztynie

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na mecze Indykpolu AZS Olsztyn
 2. Organizator – Piłka Siatkowa AZS UWM S.A z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12, 10-718 OLSZTYN. NIP: 739-35-11-740, REGON 280058873, KRS 0000243051.
 3. Operator Systemu – Ticket Soft sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, , przy ul. Galaktycznej 31E, 80-299 Gdańsk, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000609417, NIP: 5842748204, REGON: 364034630.
 4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca login i hasło do Serwisu.
 5. Serwis – elektroniczny system sprzedaży biletów na mecze piłki siatkowej mężczyzn Indykpolu AZS Olsztyn.
 6. Regulamin – regulamin elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze piłki siatkowej mężczyzn drużyny Indykpolu AZS Olsztyn.
 7. Hala – Hala Widowiskowo-Sportowa w Iławie, ul. Niepodległości 11B.
 8. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz piłki siatkowej mężczyzn, organizowany przez Piłkę Siatkową AZS UWM SA.

 

&1
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż biletów prowadzi Piłka Siatkowa AZS UWM SA z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12, 10-718 Olsztyn.
 2. Sprzedaż biletów w sezonie 2022/2023 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu. Użytkownik akceptuje również warunki określone w Regulaminie Imprezy Masowej, które są dostępne na stronie internetowej Organizatora – www.indykpolazs.pl oraz w HWS w Iławie.
 4. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Polskiej Ligi Siatkówki (PLS), za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. zmiana wskutek transmisji telewizyjnej, braku dostępności hali, odwołanie spotkanie z powodu żałoby narodowej, wycofania się drużyny z rozgrywek ligowych/pucharowych bądź przełożenia meczu ze względu na obostrzenia COVID, wynikające z problemów drużyny przeciwnej bądź aktualnych rozporządzeń Rady Ministrów).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 6. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w celu zakupu Biletów.
 7. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty. Za moment zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora.
 8. Sprzedaż Biletów w Serwisie na konkretny mecz, kończona jest równo z rozpoczęciem spotkania lub w momencie sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów kończona jest w innym terminie, wówczas termin ten jest wyraźnie zaznaczony w Serwisie.
 9. Bilet wydrukowany w Serwisie okazuje się przy wejściu, jeśli w Serwisie nie określono inaczej. Bilet umożliwia jednorazowe wejście do obiektu.
 10. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.
 11. Nieodpłatne bilety – czyli bilety wygrane w konkursach promocyjnych i medialnych – zostaną wysłane w formie elektronicznej (PDF), przez organizatora promocji/konkursu. Nie podlegają one zwrotowi.

 

&2
Proces zakupu

 1. Proces zakupu Biletów w Systemie internetowym składa się z następujących kroków:
  a) zalogowanie się do Systemu internetowego – indykpolazs.ticketsoft.pl;
  b) wybór interesującego Meczu (Meczów) bądź z dostępnych na stronie;
  c) wybór konkretnych miejsc z Hali;
  d) kontynuowanie zakupów bądź przejście do koszyka, w którym można zobaczyć całe swoje zamówienie;
  e) akceptacja zawartości koszyka i bezpośrednie logowanie do elektronicznego systemu płatności internetowych Blue Media
  f) dokonanie płatności;
  g) potwierdzenie dokonania płatności i możliwość wydruku Biletu.
 2. Po dokonaniu płatności w ramach jednego zamówienia nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Biletów poprzez ponowną edycję zamówienia.
 3. Bilet wydrukowany z Systemu internetowego okazuje się po wejściu do hali bezpośrednio osobom odpowiadającym za system sprawdzania biletów.
 4. Bilet z Systemu internetowego powinien być wydrukowany na papierze białym lub o innym jasnym kolorze i gładkiej fakturze, celem odczytania zamieszczonego kodu QR przez skanery. Możliwe jest skanowanie kodów QR bezpośrednio z urządzeń mobilnych.
 5. Klub nie drukuje Biletów zakupionych w Systemie internetowym.
 6. Każda umowa sprzedaży Biletów rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu.
 7. Rezerwacje Biletów w Systemie internetowym tracą ważność i są usuwane automatycznie po 15 minutach, jeśli zamówienie nie zostało opłacone.
 8. Bilet ulgowy ważny jest tylko z legitymacją szkolną / studencką (do 26 roku życia) okazywaną Ochronie przy wejściu na halę.
 9. Dzieci, które nie ukończyły 5 lat, mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Wstęp jest bezpłatny, o ile zajmują one miejsca na kolanach opiekuna.
 10. Ochrona może odmówić wstępu osobie, która okaże bilet ulgowy bez odpowiedniej legitymacji uprawniającej do zniżki.

.

 

&3
Zwroty i reklamacje dotyczące biletów oraz karnetów

 1. Nabywca Biletu, ma prawo do zwrotu w całości Biletu wyłącznie na zasadach  określonych w niniejszym paragrafie:

  a) odstąpienie od umowy i zwrot Biletu zakupionego w Systemie Internetowym jest możliwe tylko w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klubu: mecz został odwołany, nastąpiła zmiana terminu, miejsca jego rozegrania lub na skutek rozporządzenia Rady Ministrów, mecz odbędzie się bez udziału publiczności.
  b) oświadczenie o odstąpieniu od umowy, należy doręczyć w terminie do 7 dni od daty Meczu wskazanej na Bilecie, na adres poczty elektronicznej: biuro@indykpolazs.pl.;
  c) odpowiedź na reklamacje, o których mowa w ust. 1, kierowana będzie do Użytkownika w formie mailowej na adres mailowy podany przez Użytkownika w Systemie internetowym w ciągu 14 dni. Klub nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane adresy poczty elektronicznej.
 2. Nabywcy Biletu nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem, jeżeli nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez Nabywcę Biletu regulaminów.
 3. Bilet zakupiony na Mecz, którego termin lub miejsce rozegrania zostało zmienione, zachowuje swoją ważność i uprawnia do uczestnictwa w Meczu we wskazanym przez Klub miejscu lub terminie. W przypadku uczestnictwa w Meczu w zmienionym terminie lub miejscu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet.
 4. Klub zawiadomi Użytkowników również na Stronie internetowej Klubu o odwołaniu Meczu, w tym o zmianie terminu lub miejsca rozegrania Meczu, o możliwości dokonania zwrotu Biletów za Mecz, o zachowaniu ważności Biletu na zmieniony termin lub miejsce rozegrania Meczu,
 5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora Systemy Płatności zgodnie z zadami wskazanymi na stronie internetowej: www.bluemedia.pl
 6. Reklamacje Użytkownika co do przebiegu procesu zakupu Biletów w Systemie internetowym bądź funkcjonowania Systemu internetowego mogą być składane mailowo na adres poczty elektronicznej: biuro@indykpolazs.pl w terminie do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia z tytułem wiadomości „REKLAMACJA”.
 7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  a) dane Użytkownika, zgodne z danymi w Systemie internetowym,
  b) datę dokonania transakcji zakupu Biletu lub Karnetu oraz numer na Bilecie, której dotyczy reklamacja lub oznaczenie typu i numeru Karnetu, którego dotyczy reklamacja,
  c) opis przedmiotu reklamacji,
  d) adres mailowy do korespondencji.
 8. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Klub w terminie 14 dni od dnia otrzymania, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony na adres mailowy do korespondencji wskazany w reklamacji.

 

&4
Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorami danych osobowych Kupujących i Użytkowników są Kluby.
 3. Kluby łączy porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi Kupujących i Użytkowników zawarte na podstawie Art. 26 RODO. Każdy z Klubów niezależnie odpowiada za zgodność z prawem dokonywanego przetwarzania danych osobowych przy czym Kluby wyznaczyły punkt kontaktowy w sprawach ochrony danych osobowych, obsługiwany przez tego samego inspektora ochrony danych, dostępny pod adresem: biuro@indykpolazs.pl. Ponadto Administratorzy zdecydowali o przekazaniu zadań w ramach organizacji sprzedaży biletów i karnetów Organizatorowi Sprzedaży.
 4. W procesie sprzedaży biletów obu Administratorów reprezentuje Organizator Sprzedaży.
 5. Administratorzy przetwarzają dane osobowe w celach wynikających z treści Regulaminu (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które mogą się pojawić w związku z organizacją imprez sportowych, w tym także ze sprzedażą i dystrybucją biletów oraz karnetów. Administratorzy wykorzystują dane osobowe do wysyłania informacji i powiadomień o organizowanych imprezach osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie takich informacji (Art. 6 ust. 1 lit.a). Ponadto Organizator sprzedaży, w imieniu Administratorów przetwarza dane osobowe osób, które wystąpiły z reklamacją lub odstąpiły od Umowy zawieranej drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe są przetwarzane:
  - Do terminu zrealizowania zamówienia na bilety i ich wydania – jeżeli Kupujący nie wystąpił z żądaniem wydania Faktury VAT lub rachunku imiennego.
  - Do upłynięcia terminu przedawnienia się roszczeń ze strony Skarbu Państwa, jeżeli Kupujący zażądał wystawienia dowodu sprzedaży – Faktury VAT lub rachunku imiennego.
  - Do terminu usunięcia konta Użytkownika na jego żądanie – dotyczy danych osobowych Użytkowników, którzy założyli konto – profil w Systemie
  - Do upłynięcia terminu przedawnienia się roszczeń, z tytułu organizacji imprez sportowych, w tym także roszczeń związanych z procesem sprzedaży biletów.
  - Do wycofania zgody na otrzymywanie informacji o wydarzeniach i imprezach sportowych organizowanych przez Administratorów.
 7. Kupujący i Użytkownik mają prawo w dowolnym momencie wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:
  - dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),
  - sprostowania danych (art. 16 RODO), 
  - żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),
  - ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO),
  - przeniesienia danych (art. 20 RODO),
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
  - odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się na jej podstawie w dowolnym momencie.
 8. Kupującym i Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów, przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale brak ich podania uniemożliwi wykonanie Umowy.
 10. Administratorzy ujawniają dane osobowe Organizatorowi Sprzedaży, Operatorowi Systemu i podmiotowi odpowiadającemu za organizację procesu dokonywania płatności online.
 11. Organizator Sprzedaży może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  - informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 12. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator Sprzedaży, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 tej ustawy, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust.1, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 13. Organizator Sprzedaży, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Informacje, o których mowa powyżej są dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 15. W przypadku uzyskania przez Organizatora Sprzedaży wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator Sprzedaży może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 16. Organizator Sprzedaży może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.


&5
Dodatkowe informacje w zakresie ograniczania występowania SARS-CoV-2

 1. Kluby podczas organizacji Meczu stosują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego wydane w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych. Pełna treść wytycznych jest dostępna pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.
 2. Każdy Kibic jest obowiązany do przestrzegania Regulaminu Imprezy Masowej, dostępnego na stronie https://www.indykpolazs.pl
 3. Kupujący oświadcza, że jeżeli wystąpią u niego lub osób, na rzecz których nabył bilety lub karnety objawy choroby - nie weźmie udziału w Meczu
 4. Zabronione jest uczestnictwo w Meczu osób zakażonych SARS-CoV-2 oraz przebywających na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 5. W związku z obowiązującym w dniu aktualizacji regulaminu (tj. 12.08.2021r) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z późniejszymi zmianami, kupujący przyjmuje do wiadomości, że posiadanie biletu może nie zapewnić możliwości udziału we wszystkich meczach Klubu w związku z potencjalnymi:
  - prawnymi ograniczeniami, jakie mogą wiązać się z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wydanymi w związku z tym aktami prawnymi,
  - orzeczeniami sądów, organów administracji publicznej, itd. w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2
  - decyzjami administracyjnymi Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Polskiej Ligi Siatkówki,
  - decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Miasto Iława.

 

&6
Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Sprzedaży.
 2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia jego treści na stronie internetowej http://www.indykpolazs.ticketsoft.pl/.
 4. Zarządza się ogłoszenie Regulaminu na stronie internetowej prowadzonej pod adresem http://www.indykpolazs.ticketsoft.pl/ w dniu 9.09.2022.
 5. Organizator Sprzedaży zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie http://www.indykpolazs.ticketsoft.pl/.

 

Olsztyn, 9.09.2022